6331 ve Tüzükler
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlükte
24.ŞUBAT.2014 Pazartesi  
'ün haberi
6331 Sayılı Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Son iki yılın trend kanunu olarak yer almaktadır.
Yaptırım bazında ağır idari para cezaları içerdiğinden ,bakanlık nezdinde işverenlere bilgilendirme toplantıları yapılmış ,teftiş ve denetim programları belirlenmiş kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Kanunun amacı en az iş kazası ve meslek hastalığına ulaşma adına hem işveren hem de çalışan kesimini kapsayan bir düzenleme yapılmasıdır.
İş Teftiş Kurul Başkanlığı da müfettişleri ile bu alanda öncelik rehberlik diyorlar , son çare ceza yaptırımı denilerek yola çıkıyorlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yer alan İş Güvenliği Uzmanları da hızla eğitim alıyorlar.
Yönetmelikler tamamlansa da tüzüklerden haber yok.
Tüzükler mülga olduğundan  idari para cezası da uygulanmayacaktır.
01/01/2013 Tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tümüyle yürürlükte olduğundan ,yönetmelikler de tamamlandığı için İdari Para Cezaları da uygulamaktadır.
Mevcut tüzüklerde yer alan yaptırımlar uygulama alanı yer almayacaktır.
İşyeri teftişlerinde tüzükler dikkate alınmayacaktır.
Ø  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 

Ø  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

Ø  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Ø  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Yukarıdaki Tüzükler 1973,1974 ve 1984 yıllarında hazırlanmıştır.

Ayrıca 6331 sayılı Kanun yayınlanmadan önce hazırlanan tebliğlerinde bir geçerliliği bulunmamaktadır.
İTO'nun  başvurusu üzerine Bakanlık’ta konuyla ilgili tezimizi doğrulamaktadır.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 1475 sayılı İş Kanunu’na dayanılarak 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği; bilahare, 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi hariç diğer maddelerinin yürürlükten kaldırıldığı ve geçici 2. maddesinde 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümlerinin yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalacağının düzenlendiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, tüzüklerin yürürlükten kalkmasının yeni bir tüzük hükmü ile olabileceği gibi dayandığı kanunun yürürlükten kalkması sonucu da olacağı ifade edilmiş olup, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün son yasal dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 2. maddesinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 37. maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olmasından dolayı anılan tüzüğün herhangi bir yasal dayanağının kalmadığının mütalaa edildiği belirtilmiştir.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazıda da, özetle;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişinin Başkanlıklarında görevli olan iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapıldığı, Başkanlıklarınca da İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün yürürlükte olmadığının mütalaa edildiğinden, Başkanlıkları bünyesinde görev yapan iş müfettişlerince yapılan teftişlerde yürürlükte olmayan söz konusu Tüzüğün idari para cezalarına dayanak olmayacağının açık olduğu bildirilmiştir.
Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6675
ana sayfa için